ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
อนุบาล 1 13 6 19 1
อนุบาล 2 3 10 13 1
อนุบาล 3 9 1 10 1
รวมอนุบาล 25 17 42 3
ประถม 1 8 6 14 1
ประถม 2 11 4 15 1
ประถม 3 7 4 11 1
ประถม 4 7 5 12 1
ประถม 5 6 7 13 1
ประถม 6 11 4 15 1
รวมประถม 50 30 80 6
มัธยม 1 5 6 11 1
มัธยม 2 9 9 18 1
มัธยม 3 5 6 11 1
รวมมัธยมต้น 19 21 40 3
รวมทั้งหมด 94 68 162 12