ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารเบิกไปอบรม 10000.- RAR Archive ขนาดไฟล์ 54.66 KB 76
รหัส NT Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50 KB 56
ประมาณการปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.83 MB 53
แนงทางประเมินมาตรฐาน กศ.พื้นฐาน 94
แบบติดใบเสร็จ 136
รายงานโครงการกลุ่ม 117
ตัวอย่างมาตรฐานสถานศึกษา 114
เครื่องมือประเมิน 11-15 มาตรฐาน 116
แบบฟอร์ม SAR 106
ประกาศ ศธ 11-15 มาตรฐาน 109
แนวทางประเมินปฐมวัย 118
ประกันภายในเล่ม 8 110
ประกันภายในเล่ม 7 91
ประกันภายในเล่ม 6 101
ประกันภายในเล่ม 5 98
ประกันภายในเล่ม 4 99
ประกันภายในเล่ม 3 95
ประกันภายในเล่ม 2 97
ประกันภายในเล่ม 1 112
ประมาณการดีดอาคารเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 84
ข้อมูลนักเรียนกลุ่มสระโบสถ์ปี 2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34 KB 94
โปรแกรมเขียนชื่อเป็นอังกฤษ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.1 MB 81
font อาลักษณ์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.42 KB 121
มาตรฐานการศึกษาห้วยใหญ่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 366.18 KB 106
รายงานการใช้ในเสร็จปีงบ 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.87 KB 133
แบบถอนเงินประกันสัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 10010
แนวทางตรวจสอบการภานใน การจัดอมรมของ สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 230
มาตรการประหยัด ศธ Word Document ขนาดไฟล์ 176.5 KB 176
หลักเกณฑ์เบิกจ่ายอย่างประหยัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.53 KB 231
โครงการ Eng อาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 502.5 KB 829
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 119.5 KB 556
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ Word Document ขนาดไฟล์ 99.5 KB 215
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม ภาษาไทย ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 116
ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 205
จ้างนายบุญเกิด RAR Archive ขนาดไฟล์ 32.42 KB 127
ประมาณการก่อสร้าง 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 154
แบบเบิกค่าอาหารว่าง-เครื่องดืม Word Document ขนาดไฟล์ 216 KB 312
เบิกค่าซ่อมบำรุง Taplap 2,000 Word Document ขนาดไฟล์ 189 KB 1660
แบบฟอร์มจ้างเหมาพาหนะนักเรียนรายเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 229.5 KB 4512
o-net ป.6 ปี 53 138
ครูมือครู สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 163
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนฯ Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 915
ตัวอย่างประมาณการน้ำท่วม RAR Archive ขนาดไฟล์ 825.71 KB 171
แบบบันทึกเวรระหว่างปิดภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 232 KB 2640
แบบบันทึกการปฏิบัติงานนักการประจำวัน Word Document ขนาดไฟล์ 18.63 KB 14547
รายงานการใช้-เบิกใบเสร็จรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 127 KB 21330
แนวดำเนินการเงินรายได้สถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 2528
แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 236
แบบติดใบเสร็จรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 5602
แบบสัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 116.5 KB 246
แบบเบิกค่าการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 1160
แบบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 277
แบบฟอร์มโครงการ-รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 334
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 390.65 KB 1080
แนวทางดำเนินงานเรียนฟรี 15 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 208
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 427.32 KB 177
การใช้จ่ายเงินอุดหนุน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 459.26 KB 304
ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1009.53 KB 271
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 214
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมโรงเรียนเรียนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 828.02 KB 229
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 292.19 KB 205
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมสุข-พละ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.59 KB 192
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 755.54 KB 216
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมการงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 329
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 253
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมสังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578.39 KB 196
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 267
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 420.65 KB 200
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 506.29 KB 207
ตัวอย่างรายงานขอจ้างทำอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 19599
แบบตรวจสอบพัสดุประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 3964
จ้างวิธีพิเศษห้องเรียนคุณภาพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 446.52 KB 208
แนวดำเนินงานงบแปรญัตติ 2556 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 675 KB 235
คำสั่ง สพฐ.ที่ 1449/2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.29 KB 769
แบบส่งมอบงาน Word Document ขนาดไฟล์ 152.5 KB 6750
ระเบียบสภานักเรียน 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 305.58 KB 239
คำสั่งเรียนฟรีปี 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.11 KB 244
สรุปการเบิกค่าใช้จ่ายไปรชการ Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 3517
แบบฟอร์มใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 15609
แบบฟอร์มเบิกค่าปรับปรุงสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 1498
แบบฟอร์มเบิกจ่ายค่าวิทยากร Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 1378
แบบฟอร์มเบิกค่าจ้างเหมาบริการ Word Document ขนาดไฟล์ 99.5 KB 1292
แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 253
แบบฟอร์มเบิกค่าลูกจ้างชั่วคราว Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 3316
แบบฟอร์มเบิกค่าครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 100 KB 380
แบบฟอร์มเบิกค่าสาธารณูปโภค Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 217
แบบฟอร์มยืมเงินอุดหนุน Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 3745
เรียนฟรี 15 ปี 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 192
รายงานเรียนร่วม 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.36 MB 263
SAR2555 ตอนที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.04 KB 228
SAR2555 ตอนที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.58 KB 278
SAR2555 ตอนที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.89 KB 307
SAR2555 ตอนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.78 KB 321
SAR 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 582.58 KB 244
มาตรฐานเรียนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 267
มาตรฐานการศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 65.36 KB 211
SAR54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 237.3 KB 208
เอกสารประชุมสัมมนาเรียนร่วม RAR Archive ขนาดไฟล์ 305.77 KB 205
แบบประเมินประสิทธิภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.93 KB 181
แนวทางการวัดและประเมินผล RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.27 MB 176
Fonts THSarabunIT๙ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 351 KB 311
เอกสารความรู้จัดการเรียนรวม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.82 KB 437
คู่มือประเมินโรงเรียนในฝัน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.48 MB 2334
เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการงานช่าง RAR Archive ขนาดไฟล์ 167.66 KB 209
คุณลักษณะกล้องวงจรปิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.04 KB 249
คุณลักษณะครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.11 MB 196
รายการคุณลักษณะคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนปี 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.23 MB 201
รายงานผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 234 KB 377
ปอ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 3921
เอกสารประกอบการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 492
แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 430.09 KB 268
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 3356
จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 1595
แนบท้ายรายงานขอซื้อ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79.5 KB 248
คำร้องแก้ 0 ร มผ มส Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 1683
ใบสมัครฯ กลุ่มเรียนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 124 KB 324
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม ปี 2555 195
ใบสมัครศิลปหัตถกรรมกลุ่มสระโบสถ์ Word Document ขนาดไฟล์ 309.5 KB 393
เอกสารประกอบการประเมินโรงเรียนในฝัน Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 5707
ใบเสนอราคา Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 334
ตัวอย่างสัญญาจ้างก่อสร้างบุคคลธรรมดา Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 523
ตัวอบ่างสอบราคา Word Document ขนาดไฟล์ 352 KB 597
หนังสือรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 288
แบบประเมินพนักงานราชการ 168
จัดสรรงบประมาณ ปี 2555 ยอดคงเหลือ 30% Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31 KB 267
องค์ประกอบเพื่อพิจารณาการย้ายครู สพม. Word Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 288
โครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 71671
เงินบริจาค 327
รายได้สถานศึกษา 361
อาหารกลางวันนักเรียน 439
แผนปฏิบัติราชการ 2555 ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 1822
แผนปฏิบัติราชการ 2555 ส่วนที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.26 MB 2773
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 445
ข้อสอบ สังคม-อังกฤษ-คณิต ม.3 ชุด 2 ปีการศึกษา 2553 173
ข้อสอบ สังคม-อังกฤษ-คณิต ม.3 ชุด 1 ปีการศึกษา 2553 183
ข้อสอบ ไทย-วิทย์-สุข-ศิลปะ-การงาน ม.3 ชุด 2 ปีการศึกษา 2553 210
ข้อสอบ ไทย-วิทย์-สุข-ศิลปะ-การงาน ม.3 ชุด 1 ปีการศึกษา 2553 219
ข้อสอบ สังคม-อังกฤษ-คณิต ป.6 ชุด 2 ปีการศึกษา 2553 192
ข้อสอบ สังคม-อังกฤษ-คณิต ป.6 ชุด 1 ปีการศึกษา 2553 220
ข้อสอบ ไทย-วิทย์-สุข-ศิลปะ-การงาน ป.6 ชุด 2 ปีการศึกษา 2553 219
ข้อสอบ ไทย-วิทย์-สุข-ศิลปะ-การงาน ป.6 ชุด 1 ปีการศึกษา 2553 222
คำร้องขอย้าย Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 439