ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำร้องขอย้าย Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 396
ข้อสอบ ไทย-วิทย์-สุข-ศิลปะ-การงาน ป.6 ชุด 1 ปีการศึกษา 2553 188
ข้อสอบ ไทย-วิทย์-สุข-ศิลปะ-การงาน ป.6 ชุด 2 ปีการศึกษา 2553 162
ข้อสอบ สังคม-อังกฤษ-คณิต ป.6 ชุด 1 ปีการศึกษา 2553 182
ข้อสอบ สังคม-อังกฤษ-คณิต ป.6 ชุด 2 ปีการศึกษา 2553 150
ข้อสอบ ไทย-วิทย์-สุข-ศิลปะ-การงาน ม.3 ชุด 1 ปีการศึกษา 2553 179
ข้อสอบ ไทย-วิทย์-สุข-ศิลปะ-การงาน ม.3 ชุด 2 ปีการศึกษา 2553 164
ข้อสอบ สังคม-อังกฤษ-คณิต ม.3 ชุด 1 ปีการศึกษา 2553 147
ข้อสอบ สังคม-อังกฤษ-คณิต ม.3 ชุด 2 ปีการศึกษา 2553 143
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 403
แผนปฏิบัติราชการ 2555 ส่วนที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.26 MB 2736
แผนปฏิบัติราชการ 2555 ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 1783
อาหารกลางวันนักเรียน 348
รายได้สถานศึกษา 279
เงินบริจาค 269
โครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 60811
องค์ประกอบเพื่อพิจารณาการย้ายครู สพม. Word Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 241
จัดสรรงบประมาณ ปี 2555 ยอดคงเหลือ 30% Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31 KB 231
แบบประเมินพนักงานราชการ 130
หนังสือรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 246
ตัวอบ่างสอบราคา Word Document ขนาดไฟล์ 352 KB 558
ตัวอย่างสัญญาจ้างก่อสร้างบุคคลธรรมดา Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 480
ใบเสนอราคา Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 302
เอกสารประกอบการประเมินโรงเรียนในฝัน Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 5604
ใบสมัครศิลปหัตถกรรมกลุ่มสระโบสถ์ Word Document ขนาดไฟล์ 309.5 KB 359
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม ปี 2555 141
ใบสมัครฯ กลุ่มเรียนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 124 KB 277
คำร้องแก้ 0 ร มผ มส Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 1382
แนบท้ายรายงานขอซื้อ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79.5 KB 208
จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 1558
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 3315
แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 430.09 KB 232
เอกสารประกอบการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 443
ปอ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 3855
รายงานผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 234 KB 332
รายการคุณลักษณะคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนปี 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.23 MB 166
คุณลักษณะครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.11 MB 156
คุณลักษณะกล้องวงจรปิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.04 KB 214
เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการงานช่าง RAR Archive ขนาดไฟล์ 167.66 KB 170
คู่มือประเมินโรงเรียนในฝัน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.48 MB 2302
เอกสารความรู้จัดการเรียนรวม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.82 KB 375
Fonts THSarabunIT๙ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 351 KB 275
แนวทางการวัดและประเมินผล RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.27 MB 134
แบบประเมินประสิทธิภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.93 KB 143
เอกสารประชุมสัมมนาเรียนร่วม RAR Archive ขนาดไฟล์ 305.77 KB 171
SAR54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 237.3 KB 173
มาตรฐานการศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 65.36 KB 170
มาตรฐานเรียนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 222
SAR 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 582.58 KB 208
SAR2555 ตอนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.78 KB 287
SAR2555 ตอนที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.89 KB 268
SAR2555 ตอนที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.58 KB 240
SAR2555 ตอนที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.04 KB 198
รายงานเรียนร่วม 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.36 MB 231
เรียนฟรี 15 ปี 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 147
แบบฟอร์มยืมเงินอุดหนุน Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 3708
แบบฟอร์มเบิกค่าสาธารณูปโภค Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 181
แบบฟอร์มเบิกค่าครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 100 KB 338
แบบฟอร์มเบิกค่าลูกจ้างชั่วคราว Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 2175
แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 219
แบบฟอร์มเบิกค่าจ้างเหมาบริการ Word Document ขนาดไฟล์ 99.5 KB 1228
แบบฟอร์มเบิกจ่ายค่าวิทยากร Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 1339
แบบฟอร์มเบิกค่าปรับปรุงสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 846
แบบฟอร์มใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 11732
สรุปการเบิกค่าใช้จ่ายไปรชการ Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 2015
คำสั่งเรียนฟรีปี 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.11 KB 205
ระเบียบสภานักเรียน 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 305.58 KB 204
แบบส่งมอบงาน Word Document ขนาดไฟล์ 152.5 KB 6460
คำสั่ง สพฐ.ที่ 1449/2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.29 KB 728
แนวดำเนินงานงบแปรญัตติ 2556 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 675 KB 192
จ้างวิธีพิเศษห้องเรียนคุณภาพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 446.52 KB 175
แบบตรวจสอบพัสดุประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 3928
ตัวอย่างรายงานขอจ้างทำอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 13696
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 506.29 KB 172
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 420.65 KB 158
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 232
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมสังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578.39 KB 162
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 218
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมการงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 265
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 755.54 KB 176
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมสุข-พละ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.59 KB 159
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 292.19 KB 168
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมโรงเรียนเรียนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 828.02 KB 175
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 174
ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1009.53 KB 216
การใช้จ่ายเงินอุดหนุน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 459.26 KB 254
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 427.32 KB 144
แนวทางดำเนินงานเรียนฟรี 15 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 172
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 390.65 KB 929
แบบฟอร์มโครงการ-รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 247
แบบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 198
แบบเบิกค่าการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 691
แบบสัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 116.5 KB 148
แบบติดใบเสร็จรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 4865
แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 164
แนวดำเนินการเงินรายได้สถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 2462
รายงานการใช้-เบิกใบเสร็จรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 127 KB 15616
แบบบันทึกการปฏิบัติงานนักการประจำวัน Word Document ขนาดไฟล์ 18.63 KB 7410
แบบบันทึกเวรระหว่างปิดภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 232 KB 524
ตัวอย่างประมาณการน้ำท่วม RAR Archive ขนาดไฟล์ 825.71 KB 118
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนฯ Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 873
ครูมือครู สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 108
o-net ป.6 ปี 53 102
แบบฟอร์มจ้างเหมาพาหนะนักเรียนรายเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 229.5 KB 2835
เบิกค่าซ่อมบำรุง Taplap 2,000 Word Document ขนาดไฟล์ 189 KB 1622
แบบเบิกค่าอาหารว่าง-เครื่องดืม Word Document ขนาดไฟล์ 216 KB 218
ประมาณการก่อสร้าง 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 98
จ้างนายบุญเกิด RAR Archive ขนาดไฟล์ 32.42 KB 84
ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 161
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม ภาษาไทย ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 75
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ Word Document ขนาดไฟล์ 99.5 KB 178
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 119.5 KB 514
โครงการ Eng อาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 502.5 KB 783
หลักเกณฑ์เบิกจ่ายอย่างประหยัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.53 KB 155
มาตรการประหยัด ศธ Word Document ขนาดไฟล์ 176.5 KB 100
แนวทางตรวจสอบการภานใน การจัดอมรมของ สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 143
แบบถอนเงินประกันสัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 7787
รายงานการใช้ในเสร็จปีงบ 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.87 KB 94
มาตรฐานการศึกษาห้วยใหญ่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 366.18 KB 66
font อาลักษณ์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.42 KB 77
โปรแกรมเขียนชื่อเป็นอังกฤษ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.1 MB 46
ข้อมูลนักเรียนกลุ่มสระโบสถ์ปี 2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34 KB 61
ประมาณการดีดอาคารเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 44
ประกันภายในเล่ม 1 76
ประกันภายในเล่ม 2 58
ประกันภายในเล่ม 3 56
ประกันภายในเล่ม 4 62
ประกันภายในเล่ม 5 60
ประกันภายในเล่ม 6 61
ประกันภายในเล่ม 7 53
ประกันภายในเล่ม 8 68
แนวทางประเมินปฐมวัย 79
ประกาศ ศธ 11-15 มาตรฐาน 68
แบบฟอร์ม SAR 63
เครื่องมือประเมิน 11-15 มาตรฐาน 66
ตัวอย่างมาตรฐานสถานศึกษา 68
รายงานโครงการกลุ่ม 61
แบบติดใบเสร็จ 82
แนงทางประเมินมาตรฐาน กศ.พื้นฐาน 54
ประมาณการปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.83 MB 24
รหัส NT Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50 KB 11
เอกสารเบิกไปอบรม 10000.- RAR Archive ขนาดไฟล์ 54.66 KB 17