ผู้บริหาร

นายกิตติ ศรีโยธิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/12/2011
ปรับปรุง 16/01/2016
สถิติผู้เข้าชม 604624
Page Views 737810
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าใครเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันในประเทศตัวจริง ?
รัฐบาล
กระทรวงการคลัง
ปตท.
บริษัทที่ได้สัมปทาน
ประชาชนทุกคน
ดูผลโหวด
ชมคริปเราชาวห้วยใหญ่
ขอบคุณที่รักกัน
ทำไมถึงทำกับฉันได้
วันเวลา
แพ้ใจ
จำปีสิรินทร
วัดพระบาทน้ำพุ
วังนารายณ์-ซับลังกา
ค่ายคุณธรรม
กลองยาวห้วยใหญ่
อาคารสถานที่
ดูเธอทำเมื่อปี 51
แค่มี (อุ่นไอรัก)
ซ้อมประเมินครั้งที่ 2
ซ้อมประเมินครั้งที่ 3
ประเมินในฝัน (1)
ประเมินในฝัน (2)
เผยแพร่ระบำนบหลวงพ่อยอ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2555
เทพตัวน้อย ณ ห้องคอมพิวเตอร์บ้านห้วยใหญ่
กิจกรรมวันสุนทรภู่
ไหว้ครูปี 2556
ประเทศห้วยใหญ่
วันสถาปนาลูกเสือ 2556
ตาพรไม่ยอมแก่
ห้วยใหญ่เกมส์ 2556
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำร้องขอย้าย Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 349
ข้อสอบ ไทย-วิทย์-สุข-ศิลปะ-การงาน ป.6 ชุด 1 ปีการศึกษา 2553 154
ข้อสอบ ไทย-วิทย์-สุข-ศิลปะ-การงาน ป.6 ชุด 2 ปีการศึกษา 2553 127
ข้อสอบ สังคม-อังกฤษ-คณิต ป.6 ชุด 1 ปีการศึกษา 2553 152
ข้อสอบ สังคม-อังกฤษ-คณิต ป.6 ชุด 2 ปีการศึกษา 2553 116
ข้อสอบ ไทย-วิทย์-สุข-ศิลปะ-การงาน ม.3 ชุด 1 ปีการศึกษา 2553 144
ข้อสอบ ไทย-วิทย์-สุข-ศิลปะ-การงาน ม.3 ชุด 2 ปีการศึกษา 2553 135
ข้อสอบ สังคม-อังกฤษ-คณิต ม.3 ชุด 1 ปีการศึกษา 2553 111
ข้อสอบ สังคม-อังกฤษ-คณิต ม.3 ชุด 2 ปีการศึกษา 2553 113
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 325
แผนปฏิบัติราชการ 2555 ส่วนที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.26 MB 2718
แผนปฏิบัติราชการ 2555 ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 1718
อาหารกลางวันนักเรียน 274
รายได้สถานศึกษา 221
เงินบริจาค 224
โครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 37558
องค์ประกอบเพื่อพิจารณาการย้ายครู สพม. Word Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 207
จัดสรรงบประมาณ ปี 2555 ยอดคงเหลือ 30% Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31 KB 186
แบบประเมินพนักงานราชการ 94
หนังสือรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 203
ตัวอบ่างสอบราคา Word Document ขนาดไฟล์ 352 KB 497
ตัวอย่างสัญญาจ้างก่อสร้างบุคคลธรรมดา Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 434
ใบเสนอราคา Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 253
เอกสารประกอบการประเมินโรงเรียนในฝัน Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 5218
ใบสมัครศิลปหัตถกรรมกลุ่มสระโบสถ์ Word Document ขนาดไฟล์ 309.5 KB 322
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม ปี 2555 107
ใบสมัครฯ กลุ่มเรียนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 124 KB 241
คำร้องแก้ 0 ร มผ มส Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 747
แนบท้ายรายงานขอซื้อ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79.5 KB 170
จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 1503
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 3266
แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 430.09 KB 186
เอกสารประกอบการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 304
ปอ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 3771
รายงานผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 234 KB 283
รายการคุณลักษณะคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนปี 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.23 MB 150
คุณลักษณะครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.11 MB 137
คุณลักษณะกล้องวงจรปิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.04 KB 167
เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการงานช่าง RAR Archive ขนาดไฟล์ 167.66 KB 132
คู่มือประเมินโรงเรียนในฝัน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.48 MB 2284
เอกสารความรู้จัดการเรียนรวม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.82 KB 265
Fonts THSarabunIT๙ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 351 KB 223
แนวทางการวัดและประเมินผล RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.27 MB 117
แบบประเมินประสิทธิภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.93 KB 98
เอกสารประชุมสัมมนาเรียนร่วม RAR Archive ขนาดไฟล์ 305.77 KB 137
SAR54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 237.3 KB 137
มาตรฐานการศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 65.36 KB 129
มาตรฐานเรียนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 203
SAR 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 582.58 KB 173
SAR2555 ตอนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.78 KB 250
SAR2555 ตอนที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.89 KB 217
SAR2555 ตอนที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.58 KB 195
SAR2555 ตอนที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.04 KB 157
รายงานเรียนร่วม 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.36 MB 211
เรียนฟรี 15 ปี 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 131
แบบฟอร์มยืมเงินอุดหนุน Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 3665
แบบฟอร์มเบิกค่าสาธารณูปโภค Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 136
แบบฟอร์มเบิกค่าครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 100 KB 298
แบบฟอร์มเบิกค่าลูกจ้างชั่วคราว Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 1753
แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 177
แบบฟอร์มเบิกค่าจ้างเหมาบริการ Word Document ขนาดไฟล์ 99.5 KB 1179
แบบฟอร์มเบิกจ่ายค่าวิทยากร Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 1291
แบบฟอร์มเบิกค่าปรับปรุงสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 782
แบบฟอร์มใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 8269
สรุปการเบิกค่าใช้จ่ายไปรชการ Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 1663
คำสั่งเรียนฟรีปี 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.11 KB 155
ระเบียบสภานักเรียน 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 305.58 KB 154
แบบส่งมอบงาน Word Document ขนาดไฟล์ 152.5 KB 5855
คำสั่ง สพฐ.ที่ 1449/2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.29 KB 649
แนวดำเนินงานงบแปรญัตติ 2556 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 675 KB 150
จ้างวิธีพิเศษห้องเรียนคุณภาพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 446.52 KB 129
แบบตรวจสอบพัสดุประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 3889
ตัวอย่างรายงานขอจ้างทำอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 10391
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 506.29 KB 132
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 420.65 KB 119
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 203
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมสังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578.39 KB 125
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 201
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมการงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 227
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 755.54 KB 135
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมสุข-พละ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.59 KB 115
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 292.19 KB 127
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมโรงเรียนเรียนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 828.02 KB 143
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 140
ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1009.53 KB 167
การใช้จ่ายเงินอุดหนุน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 459.26 KB 201
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 427.32 KB 95
แนวทางดำเนินงานเรียนฟรี 15 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 155
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 390.65 KB 250
แบบฟอร์มโครงการ-รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 160
แบบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 107
แบบเบิกค่าการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 137
แบบสัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 116.5 KB 101
แบบติดใบเสร็จรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 143
แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 100
แนวดำเนินการเงินรายได้สถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 2419
รายงานการใช้-เบิกใบเสร็จรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 127 KB 6694
แบบบันทึกการปฏิบัติงานนักการประจำวัน Word Document ขนาดไฟล์ 18.63 KB 3371
แบบบันทึกเวรระหว่างปิดภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 232 KB 484
ตัวอย่างประมาณการน้ำท่วม RAR Archive ขนาดไฟล์ 825.71 KB 83
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนฯ Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 823
ครูมือครู สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 90
o-net ป.6 ปี 53 65
แบบฟอร์มจ้างเหมาพาหนะนักเรียนรายเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 229.5 KB 1741
เบิกค่าซ่อมบำรุง Taplap 2,000 Word Document ขนาดไฟล์ 189 KB 1584
แบบเบิกค่าอาหารว่าง-เครื่องดืม Word Document ขนาดไฟล์ 216 KB 154
ประมาณการก่อสร้าง 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 56
จ้างนายบุญเกิด RAR Archive ขนาดไฟล์ 32.42 KB 44
ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 109
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม ภาษาไทย ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 45
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ Word Document ขนาดไฟล์ 99.5 KB 128
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 119.5 KB 473
โครงการ Eng อาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 502.5 KB 636
หลักเกณฑ์เบิกจ่ายอย่างประหยัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.53 KB 65
มาตรการประหยัด ศธ Word Document ขนาดไฟล์ 176.5 KB 50
แนวทางตรวจสอบการภานใน การจัดอมรมของ สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 63
แบบถอนเงินประกันสัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 1250
รายงานการใช้ในเสร็จปีงบ 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.87 KB 51
มาตรฐานการศึกษาห้วยใหญ่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 366.18 KB 32
font อาลักษณ์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.42 KB 28
โปรแกรมเขียนชื่อเป็นอังกฤษ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.1 MB 26
ข้อมูลนักเรียนกลุ่มสระโบสถ์ปี 2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34 KB 32
ประมาณการดีดอาคารเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 28
ประกันภายในเล่ม 1 34
ประกันภายในเล่ม 2 25
ประกันภายในเล่ม 3 26
ประกันภายในเล่ม 4 26
ประกันภายในเล่ม 5 23
ประกันภายในเล่ม 6 25
ประกันภายในเล่ม 7 27
ประกันภายในเล่ม 8 33
แนวทางประเมินปฐมวัย 41
ประกาศ ศธ 11-15 มาตรฐาน 31
แบบฟอร์ม SAR 30
เครื่องมือประเมิน 11-15 มาตรฐาน 29
ตัวอย่างมาตรฐานสถานศึกษา 27
รายงานโครงการกลุ่ม 21
แบบติดใบเสร็จ 30
แนงทางประเมินมาตรฐาน กศ.พื้นฐาน 20
ประมาณการปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.83 MB 5
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 98 หมู่ 5 ตำบลห้วยใหญ่  อำเภอสระโบสถ์  จังหวัดลพบุรี  15240 
โทรศัพท์   0 3678 7524 0 3678 7525    โทรสาร   0 3678 7526   Mail : huaiyai98@gmail.com