ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายกิตติ ศรีโยธิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/12/2011
ปรับปรุง 23/09/2016
สถิติผู้เข้าชม 743298
Page Views 903374
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าใครเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันในประเทศตัวจริง ?
รัฐบาล
กระทรวงการคลัง
ปตท.
บริษัทที่ได้สัมปทาน
ประชาชนทุกคน
ดูผลโหวด
ชมคริปเราชาวห้วยใหญ่
ขอบคุณที่รักกัน
ทำไมถึงทำกับฉันได้
วันเวลา
แพ้ใจ
จำปีสิรินทร
วัดพระบาทน้ำพุ
วังนารายณ์-ซับลังกา
ค่ายคุณธรรม
กลองยาวห้วยใหญ่
อาคารสถานที่
ดูเธอทำเมื่อปี 51
แค่มี (อุ่นไอรัก)
ซ้อมประเมินครั้งที่ 2
ซ้อมประเมินครั้งที่ 3
ประเมินในฝัน (1)
ประเมินในฝัน (2)
เผยแพร่ระบำนบหลวงพ่อยอ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2555
เทพตัวน้อย ณ ห้องคอมพิวเตอร์บ้านห้วยใหญ่
กิจกรรมวันสุนทรภู่
ไหว้ครูปี 2556
ประเทศห้วยใหญ่
วันสถาปนาลูกเสือ 2556
ตาพรไม่ยอมแก่
ห้วยใหญ่เกมส์ 2556
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำร้องขอย้าย Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 359
ข้อสอบ ไทย-วิทย์-สุข-ศิลปะ-การงาน ป.6 ชุด 1 ปีการศึกษา 2553 157
ข้อสอบ ไทย-วิทย์-สุข-ศิลปะ-การงาน ป.6 ชุด 2 ปีการศึกษา 2553 129
ข้อสอบ สังคม-อังกฤษ-คณิต ป.6 ชุด 1 ปีการศึกษา 2553 154
ข้อสอบ สังคม-อังกฤษ-คณิต ป.6 ชุด 2 ปีการศึกษา 2553 118
ข้อสอบ ไทย-วิทย์-สุข-ศิลปะ-การงาน ม.3 ชุด 1 ปีการศึกษา 2553 147
ข้อสอบ ไทย-วิทย์-สุข-ศิลปะ-การงาน ม.3 ชุด 2 ปีการศึกษา 2553 137
ข้อสอบ สังคม-อังกฤษ-คณิต ม.3 ชุด 1 ปีการศึกษา 2553 113
ข้อสอบ สังคม-อังกฤษ-คณิต ม.3 ชุด 2 ปีการศึกษา 2553 115
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 366
แผนปฏิบัติราชการ 2555 ส่วนที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.26 MB 2722
แผนปฏิบัติราชการ 2555 ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 1730
อาหารกลางวันนักเรียน 294
รายได้สถานศึกษา 245
เงินบริจาค 238
โครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 53760
องค์ประกอบเพื่อพิจารณาการย้ายครู สพม. Word Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 212
จัดสรรงบประมาณ ปี 2555 ยอดคงเหลือ 30% Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31 KB 194
แบบประเมินพนักงานราชการ 96
หนังสือรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 208
ตัวอบ่างสอบราคา Word Document ขนาดไฟล์ 352 KB 512
ตัวอย่างสัญญาจ้างก่อสร้างบุคคลธรรมดา Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 442
ใบเสนอราคา Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 263
เอกสารประกอบการประเมินโรงเรียนในฝัน Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 5367
ใบสมัครศิลปหัตถกรรมกลุ่มสระโบสถ์ Word Document ขนาดไฟล์ 309.5 KB 328
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม ปี 2555 109
ใบสมัครฯ กลุ่มเรียนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 124 KB 248
คำร้องแก้ 0 ร มผ มส Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 1016
แนบท้ายรายงานขอซื้อ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79.5 KB 175
จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 1517
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 3272
แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 430.09 KB 192
เอกสารประกอบการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 365
ปอ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 3796
รายงานผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 234 KB 292
รายการคุณลักษณะคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนปี 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.23 MB 152
คุณลักษณะครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.11 MB 139
คุณลักษณะกล้องวงจรปิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.04 KB 176
เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการงานช่าง RAR Archive ขนาดไฟล์ 167.66 KB 136
คู่มือประเมินโรงเรียนในฝัน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.48 MB 2287
เอกสารความรู้จัดการเรียนรวม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.82 KB 299
Fonts THSarabunIT๙ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 351 KB 231
แนวทางการวัดและประเมินผล RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.27 MB 119
แบบประเมินประสิทธิภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.93 KB 104
เอกสารประชุมสัมมนาเรียนร่วม RAR Archive ขนาดไฟล์ 305.77 KB 142
SAR54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 237.3 KB 142
มาตรฐานการศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 65.36 KB 133
มาตรฐานเรียนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 205
SAR 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 582.58 KB 178
SAR2555 ตอนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.78 KB 255
SAR2555 ตอนที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.89 KB 225
SAR2555 ตอนที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.58 KB 200
SAR2555 ตอนที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.04 KB 166
รายงานเรียนร่วม 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.36 MB 216
เรียนฟรี 15 ปี 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 133
แบบฟอร์มยืมเงินอุดหนุน Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 3673
แบบฟอร์มเบิกค่าสาธารณูปโภค Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 143
แบบฟอร์มเบิกค่าครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 100 KB 304
แบบฟอร์มเบิกค่าลูกจ้างชั่วคราว Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 1871
แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 184
แบบฟอร์มเบิกค่าจ้างเหมาบริการ Word Document ขนาดไฟล์ 99.5 KB 1190
แบบฟอร์มเบิกจ่ายค่าวิทยากร Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 1297
แบบฟอร์มเบิกค่าปรับปรุงสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 794
แบบฟอร์มใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 9856
สรุปการเบิกค่าใช้จ่ายไปรชการ Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 1774
คำสั่งเรียนฟรีปี 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.11 KB 165
ระเบียบสภานักเรียน 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 305.58 KB 161
แบบส่งมอบงาน Word Document ขนาดไฟล์ 152.5 KB 6278
คำสั่ง สพฐ.ที่ 1449/2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.29 KB 687
แนวดำเนินงานงบแปรญัตติ 2556 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 675 KB 160
จ้างวิธีพิเศษห้องเรียนคุณภาพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 446.52 KB 133
แบบตรวจสอบพัสดุประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 3897
ตัวอย่างรายงานขอจ้างทำอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 12137
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 506.29 KB 137
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 420.65 KB 124
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 207
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมสังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578.39 KB 129
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 203
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมการงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 235
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 755.54 KB 143
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมสุข-พละ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.59 KB 120
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 292.19 KB 132
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมโรงเรียนเรียนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 828.02 KB 147
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 144
ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1009.53 KB 183
การใช้จ่ายเงินอุดหนุน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 459.26 KB 208
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 427.32 KB 103
แนวทางดำเนินงานเรียนฟรี 15 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 159
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 390.65 KB 499
แบบฟอร์มโครงการ-รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 193
แบบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 114
แบบเบิกค่าการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 157
แบบสัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 116.5 KB 108
แบบติดใบเสร็จรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 169
แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 107
แนวดำเนินการเงินรายได้สถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 2426
รายงานการใช้-เบิกใบเสร็จรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 127 KB 8280
แบบบันทึกการปฏิบัติงานนักการประจำวัน Word Document ขนาดไฟล์ 18.63 KB 5053
แบบบันทึกเวรระหว่างปิดภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 232 KB 490
ตัวอย่างประมาณการน้ำท่วม RAR Archive ขนาดไฟล์ 825.71 KB 87
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนฯ Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 835
ครูมือครู สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 94
o-net ป.6 ปี 53 71
แบบฟอร์มจ้างเหมาพาหนะนักเรียนรายเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 229.5 KB 2195
เบิกค่าซ่อมบำรุง Taplap 2,000 Word Document ขนาดไฟล์ 189 KB 1591
แบบเบิกค่าอาหารว่าง-เครื่องดืม Word Document ขนาดไฟล์ 216 KB 168
ประมาณการก่อสร้าง 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 73
จ้างนายบุญเกิด RAR Archive ขนาดไฟล์ 32.42 KB 49
ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 120
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม ภาษาไทย ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 50
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ Word Document ขนาดไฟล์ 99.5 KB 143
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 119.5 KB 480
โครงการ Eng อาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 502.5 KB 723
หลักเกณฑ์เบิกจ่ายอย่างประหยัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.53 KB 86
มาตรการประหยัด ศธ Word Document ขนาดไฟล์ 176.5 KB 60
แนวทางตรวจสอบการภานใน การจัดอมรมของ สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 93
แบบถอนเงินประกันสัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 5125
รายงานการใช้ในเสร็จปีงบ 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.87 KB 57
มาตรฐานการศึกษาห้วยใหญ่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 366.18 KB 39
font อาลักษณ์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.42 KB 30
โปรแกรมเขียนชื่อเป็นอังกฤษ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.1 MB 29
ข้อมูลนักเรียนกลุ่มสระโบสถ์ปี 2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34 KB 36
ประมาณการดีดอาคารเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 31
ประกันภายในเล่ม 1 41
ประกันภายในเล่ม 2 29
ประกันภายในเล่ม 3 30
ประกันภายในเล่ม 4 29
ประกันภายในเล่ม 5 26
ประกันภายในเล่ม 6 28
ประกันภายในเล่ม 7 30
ประกันภายในเล่ม 8 37
แนวทางประเมินปฐมวัย 44
ประกาศ ศธ 11-15 มาตรฐาน 34
แบบฟอร์ม SAR 35
เครื่องมือประเมิน 11-15 มาตรฐาน 33
ตัวอย่างมาตรฐานสถานศึกษา 37
รายงานโครงการกลุ่ม 26
แบบติดใบเสร็จ 36
แนงทางประเมินมาตรฐาน กศ.พื้นฐาน 25
ประมาณการปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.83 MB 9