ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายกิตติ ศรีโยธิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/12/2011
ปรับปรุง 24/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 866421
Page Views 1058564
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าใครเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันในประเทศตัวจริง ?
รัฐบาล
กระทรวงการคลัง
ปตท.
บริษัทที่ได้สัมปทาน
ประชาชนทุกคน
ดูผลโหวด
ชมคริปเราชาวห้วยใหญ่
ขอบคุณที่รักกัน
ทำไมถึงทำกับฉันได้
วันเวลา
แพ้ใจ
จำปีสิรินทร
วัดพระบาทน้ำพุ
วังนารายณ์-ซับลังกา
ค่ายคุณธรรม
กลองยาวห้วยใหญ่
อาคารสถานที่
ดูเธอทำเมื่อปี 51
แค่มี (อุ่นไอรัก)
ซ้อมประเมินครั้งที่ 2
ซ้อมประเมินครั้งที่ 3
ประเมินในฝัน (1)
ประเมินในฝัน (2)
เผยแพร่ระบำนบหลวงพ่อยอ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2555
เทพตัวน้อย ณ ห้องคอมพิวเตอร์บ้านห้วยใหญ่
กิจกรรมวันสุนทรภู่
ไหว้ครูปี 2556
ประเทศห้วยใหญ่
วันสถาปนาลูกเสือ 2556
ตาพรไม่ยอมแก่
ห้วยใหญ่เกมส์ 2556
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำร้องขอย้าย Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 375
ข้อสอบ ไทย-วิทย์-สุข-ศิลปะ-การงาน ป.6 ชุด 1 ปีการศึกษา 2553 169
ข้อสอบ ไทย-วิทย์-สุข-ศิลปะ-การงาน ป.6 ชุด 2 ปีการศึกษา 2553 143
ข้อสอบ สังคม-อังกฤษ-คณิต ป.6 ชุด 1 ปีการศึกษา 2553 163
ข้อสอบ สังคม-อังกฤษ-คณิต ป.6 ชุด 2 ปีการศึกษา 2553 131
ข้อสอบ ไทย-วิทย์-สุข-ศิลปะ-การงาน ม.3 ชุด 1 ปีการศึกษา 2553 157
ข้อสอบ ไทย-วิทย์-สุข-ศิลปะ-การงาน ม.3 ชุด 2 ปีการศึกษา 2553 147
ข้อสอบ สังคม-อังกฤษ-คณิต ม.3 ชุด 1 ปีการศึกษา 2553 123
ข้อสอบ สังคม-อังกฤษ-คณิต ม.3 ชุด 2 ปีการศึกษา 2553 125
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 378
แผนปฏิบัติราชการ 2555 ส่วนที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.26 MB 2726
แผนปฏิบัติราชการ 2555 ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 1755
อาหารกลางวันนักเรียน 315
รายได้สถานศึกษา 255
เงินบริจาค 247
โครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 58469
องค์ประกอบเพื่อพิจารณาการย้ายครู สพม. Word Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 225
จัดสรรงบประมาณ ปี 2555 ยอดคงเหลือ 30% Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31 KB 211
แบบประเมินพนักงานราชการ 108
หนังสือรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 219
ตัวอบ่างสอบราคา Word Document ขนาดไฟล์ 352 KB 534
ตัวอย่างสัญญาจ้างก่อสร้างบุคคลธรรมดา Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 455
ใบเสนอราคา Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 279
เอกสารประกอบการประเมินโรงเรียนในฝัน Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 5476
ใบสมัครศิลปหัตถกรรมกลุ่มสระโบสถ์ Word Document ขนาดไฟล์ 309.5 KB 340
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม ปี 2555 119
ใบสมัครฯ กลุ่มเรียนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 124 KB 259
คำร้องแก้ 0 ร มผ มส Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 1260
แนบท้ายรายงานขอซื้อ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79.5 KB 186
จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 1534
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 3291
แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 430.09 KB 207
เอกสารประกอบการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 407
ปอ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 3829
รายงานผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 234 KB 311
รายการคุณลักษณะคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนปี 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.23 MB 155
คุณลักษณะครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.11 MB 145
คุณลักษณะกล้องวงจรปิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.04 KB 189
เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการงานช่าง RAR Archive ขนาดไฟล์ 167.66 KB 149
คู่มือประเมินโรงเรียนในฝัน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.48 MB 2292
เอกสารความรู้จัดการเรียนรวม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.82 KB 340
Fonts THSarabunIT๙ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 351 KB 253
แนวทางการวัดและประเมินผล RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.27 MB 123
แบบประเมินประสิทธิภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.93 KB 118
เอกสารประชุมสัมมนาเรียนร่วม RAR Archive ขนาดไฟล์ 305.77 KB 153
SAR54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 237.3 KB 154
มาตรฐานการศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 65.36 KB 147
มาตรฐานเรียนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 209
SAR 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 582.58 KB 189
SAR2555 ตอนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.78 KB 269
SAR2555 ตอนที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.89 KB 243
SAR2555 ตอนที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.58 KB 215
SAR2555 ตอนที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.04 KB 178
รายงานเรียนร่วม 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.36 MB 219
เรียนฟรี 15 ปี 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 137
แบบฟอร์มยืมเงินอุดหนุน Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 3686
แบบฟอร์มเบิกค่าสาธารณูปโภค Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 160
แบบฟอร์มเบิกค่าครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 100 KB 318
แบบฟอร์มเบิกค่าลูกจ้างชั่วคราว Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 2009
แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 196
แบบฟอร์มเบิกค่าจ้างเหมาบริการ Word Document ขนาดไฟล์ 99.5 KB 1203
แบบฟอร์มเบิกจ่ายค่าวิทยากร Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 1318
แบบฟอร์มเบิกค่าปรับปรุงสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 814
แบบฟอร์มใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 10915
สรุปการเบิกค่าใช้จ่ายไปรชการ Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 1919
คำสั่งเรียนฟรีปี 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.11 KB 180
ระเบียบสภานักเรียน 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 305.58 KB 180
แบบส่งมอบงาน Word Document ขนาดไฟล์ 152.5 KB 6406
คำสั่ง สพฐ.ที่ 1449/2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.29 KB 705
แนวดำเนินงานงบแปรญัตติ 2556 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 675 KB 174
จ้างวิธีพิเศษห้องเรียนคุณภาพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 446.52 KB 146
แบบตรวจสอบพัสดุประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 3906
ตัวอย่างรายงานขอจ้างทำอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 13333
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 506.29 KB 152
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 420.65 KB 136
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 218
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมสังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578.39 KB 142
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 207
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมการงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 250
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 755.54 KB 154
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมสุข-พละ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.59 KB 137
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 292.19 KB 142
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมโรงเรียนเรียนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 828.02 KB 158
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 157
ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1009.53 KB 196
การใช้จ่ายเงินอุดหนุน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 459.26 KB 228
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 427.32 KB 120
แนวทางดำเนินงานเรียนฟรี 15 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 162
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 390.65 KB 783
แบบฟอร์มโครงการ-รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 217
แบบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 148
แบบเบิกค่าการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 586
แบบสัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 116.5 KB 128
แบบติดใบเสร็จรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 4095
แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 132
แนวดำเนินการเงินรายได้สถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 2440
รายงานการใช้-เบิกใบเสร็จรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 127 KB 13269
แบบบันทึกการปฏิบัติงานนักการประจำวัน Word Document ขนาดไฟล์ 18.63 KB 6589
แบบบันทึกเวรระหว่างปิดภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 232 KB 501
ตัวอย่างประมาณการน้ำท่วม RAR Archive ขนาดไฟล์ 825.71 KB 97
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนฯ Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 848
ครูมือครู สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 99
o-net ป.6 ปี 53 81
แบบฟอร์มจ้างเหมาพาหนะนักเรียนรายเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 229.5 KB 2460
เบิกค่าซ่อมบำรุง Taplap 2,000 Word Document ขนาดไฟล์ 189 KB 1602
แบบเบิกค่าอาหารว่าง-เครื่องดืม Word Document ขนาดไฟล์ 216 KB 187
ประมาณการก่อสร้าง 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 85
จ้างนายบุญเกิด RAR Archive ขนาดไฟล์ 32.42 KB 62
ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 132
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม ภาษาไทย ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 62
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ Word Document ขนาดไฟล์ 99.5 KB 162
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 119.5 KB 494
โครงการ Eng อาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 502.5 KB 748
หลักเกณฑ์เบิกจ่ายอย่างประหยัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.53 KB 121
มาตรการประหยัด ศธ Word Document ขนาดไฟล์ 176.5 KB 77
แนวทางตรวจสอบการภานใน การจัดอมรมของ สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 112
แบบถอนเงินประกันสัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 6981
รายงานการใช้ในเสร็จปีงบ 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.87 KB 77
มาตรฐานการศึกษาห้วยใหญ่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 366.18 KB 51
font อาลักษณ์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.42 KB 50
โปรแกรมเขียนชื่อเป็นอังกฤษ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.1 MB 37
ข้อมูลนักเรียนกลุ่มสระโบสถ์ปี 2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34 KB 47
ประมาณการดีดอาคารเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 36
ประกันภายในเล่ม 1 57
ประกันภายในเล่ม 2 42
ประกันภายในเล่ม 3 41
ประกันภายในเล่ม 4 41
ประกันภายในเล่ม 5 44
ประกันภายในเล่ม 6 43
ประกันภายในเล่ม 7 40
ประกันภายในเล่ม 8 51
แนวทางประเมินปฐมวัย 57
ประกาศ ศธ 11-15 มาตรฐาน 48
แบบฟอร์ม SAR 47
เครื่องมือประเมิน 11-15 มาตรฐาน 47
ตัวอย่างมาตรฐานสถานศึกษา 48
รายงานโครงการกลุ่ม 42
แบบติดใบเสร็จ 62
แนงทางประเมินมาตรฐาน กศ.พื้นฐาน 39
ประมาณการปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.83 MB 16
รหัส NT Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50 KB 0