ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายดิลก จำปา
ครู คศ.2

นางพัชรินทร์ ศรทรง
ครู คศ.3